OTVARANJE OBRTA

Postoje tri vrste obrta.

Slobodni – za osnivanje nije uvjet zanimanje, školska sprema niti iskustvo

Vezani – važan je uvjet stručna sprema, radno iskustvo, majstorski ispit

Povlašteni – potreban je određeni stupanj i vrsta stručne spreme prema odredbama Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima

 

Koji zakonski i podzakonski akti ureduju osnivanje obrta?

– Zakon o obrtu (NN 77/93, 90/96, 64/01)

– Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra (NN 86/01)

– Pravilnik o obrtu i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta (NN 86/01)

– Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice (NN 86/01)

– Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 87/01)

– Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (NN 21/02)

– Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (NN 101/95)

 

Koje obrasce treba popuniti?

– Prijava za upis u obrtni registar

– Obrazac RL-1 (upisuju se podaci o obrtu)

– Obrazac RL-3 (upisuju se podaci o djelatnostima obrta)

Ovi se obrasci mogu dobiti u Županijskom uredu za gospodarstvo u kojem se i podnose se uz dolje navedene dokumente.

 

Koje dokumente treba priložiti?

 1. Preslika osobne iskaznice
 2. Liječničko uvjerenje o sposobnosti o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima kad je to propisano zakonom (izdaje ju medicina rada)
 3. Dokaz o odgovarajućoj višoj ili visokoj stručnoj spremi odnosno majstorskom ispitu za osobe koje osnivaju vezani obrt.
 4. Uplatnica u iznosu od 200 kuna na žiro-račun broj: 1001005-1863000160, svrha: uplata za obrtnicu, primatelj: Državni proračun

Za ugostiteljstvo:

 1. Preslika osobne iskaznice
 2. Potvrda suca za prekršaje iz koje je vidljivo da podnositelju zahtjeva nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera obavljanja obrta
 3. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci!)
 4. Dokaz o stručnoj osposobljenosti ili školskoj spremi potrebnoj za vođenje ugostiteljskog objekta propisan Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 87/01)

 

Koje pristojbe treba uplatiti?

 1. Upravnu pristojbu (270 kuna za upis, 170 kuna za promjenu ili odjavu, 70 kuna za prijavu početka rada)
 2. Troškove obrtnice (u iznosu od 200 kuna) oslobođenje od plaćanja ove pristojbe imaju:

– osobe navedene u programima zbrinjavanja kojih je potpisnik Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i drugim ministarstvima i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

– branitelji (potvrdu izdaje Ured za obranu)

– osobe prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje starije od 45 godina ili sa najmanje 20 godina radnog staža (potvrdu izdaje HZZ)

Prostor u kojem se obrt obavlja i oprema moraju udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti.

Prema novom Zakonu o gradnji koji se primjenjuje od 1. siječnja 2004. godine prostor mora imati uporabnu dozvolu koju izdaje Služba za prostorno uređenje. Za zgrade izgrađene prije 15.veljače 1968. godine takva dozvola nije potrebna. U slučaju da još nije dobivena uporabna dozvola i zgrada nije starija od 1968. godine tada se može početi obavljati djelatnost, ali se investitor obvezuje ishoditi uporabnu dozvolu do 31.prosinca 2007. godine.

Za obrt iz oblasti trgovine obvezno je utvrditi ispunjavanje minimalno-tehničkih uvjeta (čl.17 Zakona o trgovini NN11/96, 75/99, Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima NN37/97), što se po zahtjevu stranke utvrđuje u posebnom postupku.

 

Dokumentacija za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju:

 1. zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju
 2. rješenje o upisu u Obrtni registar, za ugostitelja-fizičku osobu ili rješenje o upisu u registar trgovačkog suda, za ugostitelja-pravnu osobu
 3. dokaz o pravu korištenja ugostiteljskog objekta
 4. dokaz o stručnoj spremi voditelja poslovanja
 5. izvješće (atest) o ispravnosti električnih instalacija, a ako se koriste i plinska trošila tada i atest o nepropusnosti plinskih instalacija

– izvješće o zvučnoj izolaciji za objekte vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub, disco bar, u kojima se noću iza 23 sata izvodi glazba, zabavni i artistički program

– atest buke

– atest o učinkovitosti ventilacije za objekte vrste restoran i gostionica

– ukoliko se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi puta otvara na određenoj lokaciji ili koji više od godinu dana nije poslovao, dostavlja se nalaz o ispravnosti vode

– za ugostiteljske objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu, ugostitelj prilaže i dokaz o nepropusnosti septičke jame.

 1. Upravna pristojba u iznosu od 20 kuna i:

– 300 kuna za restoran, gostionicu, zdravljak, pečenjarnicu, pizzeriu, bistro, slastičarnicu, objekt brze prehrane, planinarski dom, lovački dom, kantinu, catering, kavanu, caffe-bar, pivnicu, buffet, krčmu, klet i konobu

– 1000 kuna za noćni klub, noćni bar, disco klub, disco bar

 1. Uplatnica prema zaključku o troškovima kojeg ćete dobiti u postupku rješavanja predmeta, a na iznos od:

– 250 kuna za ugostiteljske objekte bez kuhinje, odnosno bez prostora za pripremu jela, te za pokretne objekte,

– 300 kuna za ugostiteljske objekte s kuhinjom, odnosno za pripremu jela.

 

Nakon ishodovanja rješenja o udovoljavanju minimalnim uvjetima ugostiteljskog objekta obrtnik je dužan prijaviti UPIS DANA POČETKA OBAVLJANJA OBRTA i to najkasnije u roku od godinu dana od dana upisa u obrtni registar, tako da ispunjene obrasce (prijava, RL1, RL3, RL 2 ako se obrt obavlja u izdvojenom pogonu, 70 kuna upravne pristojbe) preda u Ured državne uprave.

Daljnji postupak:

– Zakon pruža mogućnost registracije obrta uz odgodu početka rada od najviše 1 godine od izdavanja obrtnice.

– Po dobivanju rješenja o upisu obrta u obrtni registar izrađuje se pečat i otvara žiro-račun u poslovnoj banci.

– Treba pronaći knjigovodstveni servis i krenuti s prijavom u registar poreznih obveznika ili registar PDV-a. Prijava u registar poreznih obveznika obavlja se u Poreznoj upravi.

– Potrebno je prijaviti obrt i obrtnika u mirovinski i zdravstveni fond.

– Zakon dozvoljava obavljanje obrta uz zaposlenje u drugoj tvrtki.

Kontaktirajte nas

095-900-4087

info@tvojtim.com

 Saznajte kako Vam možemo pomoći  !

Contact Us

Privacy Preference Center

google

Internet stranica https://tvojtim.com koristi kolačiće kako bi Vam se omogućilo što bolje korisničko iskustvo.

Google Analytics